תקנון

1.     אתר זה www.michalsolomonovich.com (להלן: "האתר") הנו בבעלות ד"ר מיכל סולומונוביץ (להלן: ״בעלת האתר״), ומפורסמים במסגרתו מידע ותכנים לימודיים שונים של בעלת האתר (להלן: "התכנים").

2.     השימוש באתר זה על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. בעלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

3.     הגלישה באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

4.     בעלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

5.     אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. השימוש באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.

6.     אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

7.     אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת, ללא אישור בעלת האתר לכך מראש ובכתב.

8.      כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ובכל תכניו, הם קניינה של בעלת האתר בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר, בכל דרך או צורה שהיא, ובמיוחד באופן מסחרי כלשהו, מבלי לקבל הסכמת בעלת האתר לכך מראש ובכתב.

9.     טעות לעולם חוזרת- בעלת האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא שמידע המופיע באתר יהיה עדכני, אך לעיתים עלולות להיות טעויות ואי התאמות. אי לכך בעלת האתר אינה מתחייבת כי הצגת המידע הנה מדויקת ונכונה תמיד, והיא לא תישא בכל אחריות הנובעת מכך.

10.   המידע המוצג באתר ליד כל מוצר כולל מידע חלקי בלבד ואינו ממצה בהכרח.

11.   השימוש באתר הוא לבגירים מעל גיל 18 בלבד. בשימוש באתר, מצהיר המשתמש כלפי בעלת האתר כי הוא בגיר מעל גיל 18. 

12.   תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו"ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

13.   כל השירותים, המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר הם בגדר מידע מתאר בלבד ואינם מהווים הצעה מחייבת כלשהי מצד בעלת האתר. לא תהיה ללקוח של בעלת האתר כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין הצעה לשירותים ו/או מוצרים ו/או המחירים המוצעים באתר לבין אלו המוצעים על ידי בעלת האתר בכל מקום אחר, לרבות בפרסומים שונים של בעלת האתר.

14.   רישומי מחשב עיבוד הנתונים של בעלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

15.   בעלת האתר מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנוגע למוצרי ו/או שירותי בעלת האתר, ולרבות כל התכנים המפורסמים במסגרת האתר, הינם בגדר מידע כללי בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או עצה מסוג כלשהו. בעלת האתר מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני צריכת תכנים כלשהם אשר עלולים להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצבו הנפשי או מראהו של הלקוח או של מי מטעמו, וכן על רכוש כלשהו מרכושו.

16.   בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או למזמינים ו/או לצד שלישי, לגופם או לרכושם, כתוצאה משימוש באתר או בתכני האתר, לרבות במקרה של שימוש בהתאם לתקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

17.   כל הצילומים באתר נועדו להמחשה בלבד.

18.   מדיניות הפרטיות של בעלת האתר מפורטת ב-"מדיניות הפרטיות" של בעלת האתר המפורסמת באתר זה. כל האמור במדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

19.   התקנון מנוסח בלשון רבים ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.

20.   על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו, כמו גם לכל מחלוקת בין בעלת האתר ללקוחותיה בגין פעילות מסחרית שבוצעה באמצעות האתר, תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

21.   יצירת קשר ושירות לקוחות:

ניתן לפנות לבעלת האתר בכל שאלה, בירור או הצעה לשיפור באמצעי התקשורת הבאים:

ד"ר מיכל סולומונוביץ

טלפון: 0543625809

דוא"ל: info@juniorscode.com

מועד עדכון אחרון: 24.8.2022